آخرین مطالب ارسالی
Last Posts
آهنگ های ویژه
Best Posts
کاشت مو
بهترین سایت کاشت مو با کمترین قیمت
کلینیک زیبایی
فیلتر تصاویر ماهواره ای و آموزش پردازش تصاویر ماهواره ای در ENVI

یکی از ویژگی های اصلی تصاویر ماهواره ای پارامتر توزیع و فراوانی جوان فایل مربوط به تغییرهای روشنایی در هر قسمت معین از تصویر است. ممکن است در یک محدوده مشخصی از تصویر تغییرات حاصله از روشنایی تصویر کم و یا در یک فاصله کوتاه تغییرات بارزی حاصل آید. در این صورت لازم است اطلاعات مربوط به چنین پارامتری به صورت کمی استخراج شده، در تصاویر خروجی اعمال گردد تا ضمن حذف و کاهش مقادیر نوفه اطلاعات هدفمند به صورت مصور نمایش داده شود. اگرچه مقادیر بازتابش در هر یاخته اساس و پایه پردازش تصاویر محسوب می گردد، اما روشهای فیلتر تصاویر ماهواره ای متعدد نقطه ای و محلی مربوط به یاخته های همسایه در روند استخراج اطلاعات کمی بکار گرفته می شوند.

در واقع فیلتر تصاویر ماهواره ای یاخته ها نوعی اجرای عملیات محاسباتی است که از آن طریق ارزش های روشنایی مربوط به یاخته ها در تصویر اصلی بر اساس سطوح خاکستری سایر یاخته های همسایه اصلاح و تغییر می کنند. ضمناً، اعمال فیلتر بر تصاویر رقومی به منظور حذف، کاهش و تقویت پارامتر فراوانی بازتابش یاخته های موجود در یک تصویر صورت می گیرد. برای این منظور، انواع فیلترهای مختلف نظیر فیلترهای پایین گذر، بالا گذر، تشدید کننده و مشتقی توسط محققان معرفی شده اند که هر کدام از آنها دارای امتیازها و معایب مربوط به خود هستند که باید بر اساس کاربردهای ویژه به کار گرفته شوند.

در مجموع اعمال فیلترها بر روی تصاویر ماهواره ای، برای حذف و کاهش مولفه های مربوط به بازتابش یک تصویر صورت می گیرد.

نکات کلیدی:

فیلترها مجموعه ابزارهایی هستند که برای پردازش ها به صورت واسطه استفاده می شوند تا بتوان عوارض را شناسایی نمود و نقشه های مختلف را از تصویر ماهواره ای استخراج کرد.

فیلترها بیشتر در تفسیر بهتر بصری تصاویر استفاده می شود (Image interpretation).

نتایجی که معمولاً از فیلترها تهیه می شود، معمولاً نتایج نهایی نیستند.

هنگام استفاده از فیلترها، برخی اطلاعات در تصاویر ماهواره ای از دست می رود و اطلاعات جدیدی اضافه می گردد.

اگر اطلاعاتی به تصویر اضافه شود، می توانیم از آنها در بهبود روشهای طبقه بندی استفاده کنیم.

تصاویر ماهواره ای در سه فضا قابل تفسیر هستند:

  • فضای جوان فایل که ویژگی x و y را نشان می دهد
  • فضای طیفی که تغییرات طول موجها را بیان می کند که در پدیده های مختلف و باندهای مختلف متفاوت است. منحنی های طیفی که ترسیم شد.
  • فضای فرکانسی که تناوب و تغییرات مقادیر یا dn یا انرژی های هر یاخته را بیان می کند.

در فضای فرکانسی ۲ مفهوم فرکانسهای بالا و پایین وجود دارد.

اگر مقادیر یاخته ها در بخشی از تصویر تغییرات شدید داشته باشد یعنی، فرکانس بالاست.  لبه پدیده های سطح زمین عموماً فرکانس های بالا دارند، چون به ناگهان پدیده تغییر می کند و نتیجتاً میزان بازتاب متفاوتی هم دارد پس، فرکانس بالا خواهد بود.

اگر جایی از تصویر اختلاف و تغییرات شدید نباشد، فرکانس پایین است.

اطلاعات طیفی در فرکانسهای پایین است و اطلاعات جوان فایل در فرکانسهای بالاست.

از نظر فرکانسی فیلترها را می توان به این ترتیب تقسیم بندی کرد:

فیلترهای پایین گذر low pass: فیلترهای فرکانس پایین برای کاهش و از بین بردن نویزها استفاده می شود. در واقع برای حذف فرکانسهای بالا و بارز کردن فرکانس های پایین استفاده می شود.

فیلترهای بالا گذر high pass: برای حذف اطلاعات طیفی که همان فرکانسهای پایین هستند استفاده می شود تا فرکانسهای بالا که همان اطلاعات جوان فایل هستند را بارز نمایند. در واقع باعث بهبود نمایش لبه های تصاویر می شوند.

برای آموزش عملی کار با تصاویر ماهواره ای به صورت کاملاً کاربردی و عملیاتی کلیک کنید

بهتر است قبل از اجرای فیلتر تصاویر ماهواره ای برای گرفتن نتایج بهتر، حتماً فرایند فیوژن را بر روی تصویر خود اعمال کنید تا کیفیت جوان فایل تصویر بهبود پیدا کند.

در ابتدا فیلترهایی که بر روی فضای جوان فایل اعمال می شود کار خواهیم کرد:

این دسته از فیلترها، فیلترهایی هستند که بر روی فضای ۲ بعدی طول و عرض جغرافیایی پیاده سازی می شوند.

فیلترها را می توان به طور کلی به دو دسته تقسیم بندی کرد:

انواع فیلتر تصاویر ماهواره ای

 ارسال در حدود 3 ماه قبل  ادامه مطلب »