آخرین مطالب ارسالی
Last Posts
آهنگ های ویژه
Best Posts
کاشت مو
بهترین سایت کاشت مو با کمترین قیمت
کلینیک زیبایی
کاربردهای داده های DEM | چه نقشه هایی را می توان با فایلهای DEM ایجاد کرد

در تمامی پروژه هایی که در نرم افزار ArcGIS اجرا می شود، نقشه ها و دیتاها Data ، نقش بسیار اساسی را باز می کنند.

قبلاً اشاره شده بود که داده های GIS به ۴ گروه اصلی زیر دسته بندی می شود.

 • رستر
 • وکتور
 • TIN
 • توصیفی

هر یک از موارد فوق زیر دارای زیرمجموعه های مختلفی هستند.

در بین مجموعه داده های رستری که بعنوان داده های شبکه ای یا یاخته ای نیز شناخته می شود، داده های Grid نقش بسیار مهمی دارند.

در این این بین باید به داده های رقومی ارتفاعی یا Digital Elevation Model اشاره نمود.

این فرمت، داده های رستری شبکه ای یاخته ای است که ارزش هر یاخته، بیانگر ارتفاع نقاط است.

اما بحث این قسمت، کاربردهای این فایل DEM است.

از این فایل معمولاً نقشه های زیر استفاده می شود:

 • نقشه شیب
 • کنتور، خطوط منحنی میزان، خطوط هم ارتفاع
 • نقشه های سه بعدی یا سایه روشن
 • نقشه محدوده دید
 • نقشه وجه شیب
 • طبقه بندی ارتفاعی
 • هیستوگرام

 

نقشه شیب

در بسیاری از مطالعات و پژوهشها، یکی از مهمترین معیارها، شیب منطقه مطالعاتی است، مثلاً اگر بخواهید برای احداث یک ساختمان تصمیم گیری کنید، باید بهترین مکان را از نظر شیب تعیین نمایید، در چنین مواردی می توان از نقشه شیب حاصل از فایل dem استفاده کرد.

برای ساخت چنین نقشه ای، از ابزار Slope استفاده می شود.

نقشه شیب

خطوط منحنی میزان، خطوط هم ارتفاع

از نقشه های بسیار مهم و اساسی که در مطالعات طبیعی و علوم زمین باید به آن توجه شود، نقشه خطوط منحنی میزان است که در واقع شکل زمین را به صورت شماتیک در قالب خطوطی نشان می دهد، که بر روی این خطوط ارتفاع تمامی نقاط یکسان است. مثل نقشه های توپوگرافی در مقیاسهای مختلف. در نرم افزار ArcGIS برای ساخت چنین خطوطی از ابزار Contour استفاده می شود. اگر بخواهید ارزش خطوط بیانگر ارتفاعات باشد باید از فایل DEM استفاده نمایید.

نقشه خطوط منحنی میزان

نقشه سایه روشن

از نقشه های بسیار جذابی که می توان برای نمایش شمای کلی منطقه تهیه کرد تا نشانگر پستی و بلندی و ارتفاعات باشد، نقشه های سایه روشن است. این نقشه ها را می توان با ابزار Hillshade در نرم افزار ArcGIS ترسیم نمود.

نقشه های پستی و بلندی

نقشه دید

اگر بر روی ارتفاعی بایستید، بر حسب اینکه در چه موقعیتی قرار گرفته باشید، بخشی از منطقه در دامنه دید شما قرار می گیرد و بخشی از منطقه که شاید در دید شما قرار نگیرد. چنین نقشه ای را می توان با ابزار Viewshed و بکارگیری فایل رستری DEM در نرم افزار ArcGIS ترسیم نمود.

نقشه ویوشد

از دیگر نقشه های کاربردی که در مطالعه مورف و شکل زمین بسیار کاربردی است، نقشه وجه شیب یا جهت شیب است که برای نمایش ۸ جهت اصلی و مناطق مسطح بکار گرفته می شود.

نقشه وجه شیب

 ارسال در حدود 4 ماه قبل  ادامه مطلب »